Wycena fundacji rodzinnych

Wprowadzenie fundacji rodzinnych do polskiego systemu prawnego to bardzo istotny krok ułatwiający sukcesję przedsiębiorstw oraz zarządzanie majątkiem rodzinnym. Umożliwiają one uporządkowanie procesu przekazania firmy następcom oraz zabezpieczenie przed rozdrobnieniem majątku czy konfliktami wśród spadkobierców.

Do założenia fundacji rodzinnej potrzebny jest fundusz, na który składać się mogą aktywa różnego typu. Precyzyjny spis majątku oraz jego rzetelna wycena stanowią podstawę dla prawidłowego funkcjonowania fundacji. Zobacz, jaka w tym rola zespołu ekspertów z Ad-Value.

5

rzeczoznawców majątkowych

2

licencjonowanych
doradców inwestycyjnych

10

lat na rynku

5

osób ze stopniem doktora

Czym są fundacje rodzinne?

Fundacja rodzinna to prawna jednostka, która powstała w celu gromadzenia majątku oraz zarządzania nim w interesie beneficjentów. Cel jej działania jest określony w statucie przez fundatora. Może to być np. realizacja działań charytatywnych lub edukacyjnych, które są zgodne z wartościami i celami danej rodziny. Celem charakterystycznym może być także utrzymywanie rodzinnego dziedzictwa i przekazywanie wartości i tradycji rodzinnej kultury.

To, co charakteryzuje fundację rodzinną to fakt, że majątek rodzinny zostaje własnością takiej fundacji. Fundacja rodzinna może posiadać różne aktywa, takie jak nieruchomości, ruchomości, papiery wartościowe czy udziały w spółkach. Istotne jest to, że fundusz założycielski musi mieć wartość co najmniej 100 000 zł.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą – jednak z pewnymi ograniczeniami. W największym uproszczeniu opiera się ona przede wszystkim na obrocie majątkiem, najmie, udzielaniu pożyczek czy przystępowania do spółek handlowych itd. Charakterystyczne dla fundacji rodzinnej są różnego rodzaju preferencje podatkowe (np. brak płatności podatku dochodowego od świadczeń otrzymanych przez najbliższych członków rodziny fundatora).

Kiedy potrzebna jest wycena fundacji rodzinnych?

Fundacja rodzinna to rozwiązanie stosunkowo nowe w polskiej rzeczywistości. Można je stosować dopiero od maja 2023 r. Taka forma prawno-organizacyjna cieszy się jednak w ostatnim czasie coraz większym zainteresowaniem. Przedsiębiorcy chcą uregulować kwestie sukcesji swojego prowadzonego przez lata biznesu.

Gdy mowa o wycenie fundacji rodzinnych, ma się na myśli wycenę wszystkich aktywów dla potrzeb wniesienia do takiej fundacji. To właśnie w momencie zakładania fundacji rodzinnej najczęściej dochodzi do konieczności przeprowadzenia gruntownej i rzetelnej wyceny aktywów.

Majątek wnoszony do fundacji musi mieć wartość przynajmniej 100 000 zł. Oprócz samych pieniędzy mogą to być różnego rodzaju papiery wartościowe czy inne prawa majątkowe. W szczególności mogą to być udziały oraz akcje w firmie własnej fundatora.

Zgodnie z Art. 27 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. z 21.02.2023 r.):

Fundator sporządza spis mienia wnoszonego do fundacji rodzinnej na pokrycie funduszu założycielskiego.

W przypadku aktualizacji spisu mienia, czynność ta jest przeprowadzona na wniosek zarządu, zgodnie z Art. 27 pkt 3 wspomnianej ustawy:

Zarząd aktualizuje spis mienia i odpowiada za aktualność tego spisu.

Proces wyceny Fundacji Rodzinnych z Ad-Value

Zgodnie z art. 19 pkt. 1 ustawy o fundacji rodzinnej:

Ilekroć w ustawie jest mowa o wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej albo mienia fundacji rodzinnej, rozumie się przez to wartość rynkową składników wniesionego mienia w innej postaci niż środki pieniężne, ustaloną na dzień wniesienia mienia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587, 2640 i 2745 oraz z 2023 r. poz. 185).

Dokonując spisu mienia, a także aktualizując ten spis, trzeba zatem każdorazowo ustalić wartość rynkową aktywów wchodzących w skład majątku. Jest to zadanie, które musi zostać wykonane z najwyższą starannością. W Ad-Value mamy ponad 10 lat doświadczenia zarówno w wycenie udziałów, jak i instrumentów dłużnych czy nieruchomości, dlatego przeprowadzamy tego typu wyceny szybko i rzetelnie.

Decydując się na współpracę z Ad-Value możesz liczyć na kompleksową usługę, obejmującą aktywa różnych typów. W porozumieniu z klientem dokonujemy wyboru podejścia oraz metody (lub metod), dzięki którym możliwe będzie precyzyjne określenie wartości każdego ze składników majątku. W wycenie stosujemy metody dochodowe, majątkowe oraz porównawcze.

Efektem przeprowadzonej wyceny jest raport, w którym określona jest wartość rynkowa każdego z aktywów wchodzących w skład majątku fundacji rodzinnej. Raport jest wzbogacony o uzasadnienie oraz komentarz.

Wycena Fundacji Rodzinnych w praktyce

Wycena majątku fundacji rodzinnej może się znacząco różnić w zależności od tego, co wchodzi w jego skład. Instrumenty udziałowe oraz dłużne, a także nieruchomości wymagają stosowania innego podejścia oraz metod wyceny.

Przykłady wyceny Fundacji Rodzinnych

Założenie fundacji rodzinnej może odbyć się poprzez wniesienie majątku o wysokości 100 000 zł w formie pieniężnej. Jest to zdecydowanie najprostsze rozwiązanie, jednak w praktyce składniki majątku są zróżnicowane.

Składnikami majątku mogą być np. nieruchomości – w tym pakiety mieszkań. Wówczas konieczne jest przeprowadzenie ich gruntownej wyceny wraz z oględzinami w celu określenia precyzyjnej wartości rynkowej.

Jednak majątek wnoszony do fundacji rodzinnej może także składać się np. z dłużnych instrumentów hybrydowych o złożonej strukturze. W takiej sytuacji konieczne jest precyzyjne poznanie charakterystyki danego instrumentu oraz dobór odpowiedniej metody, która pozwoli na określenie wartości instrumentu.

Warto też zwrócić uwagę, że fundacja rodzinna może być założona przez więcej niż jednego fundatora. W takiej sytuacji podczas przeprowadzenia wyceny majątku konieczne jest jasne rozgraniczenie proporcji majątku przypadającego na każdego z fundatorów.

Możliwe problemy w trakcie wyceny Fundacji Rodzinnych

Fundacja rodzinna musi utrzymywać fundusz w określonej wcześniej wysokości. W przypadku jego nieutrzymania, zysk wypracowany przez fundację zostanie skierowany w pierwszej kolejności na uzupełnienie funduszu.

Dlatego też tak bardzo istotne jest to, aby majątek był precyzyjnie wyceniony. Zarówno niedoszacowanie, jak i przeszacowanie, mogą bowiem prowadzić do wystąpienia problemów z funkcjonowaniem podmiotu.

Fundacja rodzinna to rozwiązanie, które umożliwia wielopokoleniowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zachowanie najwyższej staranności przy wycenie składników majątku wnoszonych do fundacji jest jednym z fundamentów niezakłóconego przebiegu sukcesji. Decydując się na współpracę z Ad-Value możesz liczyć na wycenę przeprowadzoną terminowo, rzetelnie i w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz dobrymi praktykami.