Wyceny instrumentów dłużnych

Wyceny instrumentów dłużnych – to proces mający na celu poznanie wartości bieżącej m.in. obligacji, pożyczek czy weksli. Wiedza ta jest potrzebna zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i podmiotów zastanawiających się nad nowymi formami pozyskania finansowania.

Oferta Ad-Value dotycząca instrumentów dłużnych jest niezwykle szeroka i obejmuje nie tylko proces określenia wartość podstawowych instrumentów dyskontowych – ale także tych hybrydowych, których struktura i warunki mogą niekiedy być skomplikowane. Zobacz, czym charakteryzują się wyceny instrumentów dłużnych i przekonaj się, dlaczego warto powierzyć takie zadanie firmie z wieloletnim doświadczeniem.

5

rzeczoznawców majątkowych

2

licencjonowanych
doradców inwestycyjnych

10

lat na rynku

5

osób ze stopniem doktora

Czym są wyceny instrumentów dłużnych?

Wycena instrumentów dłużnych to proces, który ma na celu poznanie wartości instrumentów finansowych, w których emitent zobowiązuje się do spłaty długu wobec inwestora.

Tego typu wyceny mają na celu jak najpełniejszą analizę konkretnego instrumentu finansowego i określenie jego wartości z uwzględnieniem nie tylko ceny nominalnej czy terminu wykupu – ale także szerszego kontekstu rynkowego.

Dlaczego przeprowadza się wyceny instrumentów dłużnych?

Wycena instrumentów dłużnych jest stosowana w wielu sytuacjach. Z takiej usługi korzystają przede wszystkim inwestorzy, którzy chcą poznać wartość bieżącą danego instrumentu dłużnego. Na podstawie otrzymanych danych są oni w stanie określić, czy zakup danego instrumentu finansowego daje perspektywy zysku oraz ocenić, jakie są czynniki ryzyka wpływające na daną transakcję.

Rzetelna wycena instrumentów dłużnych jest potrzebna także samym emitentom. Dzięki niej są oni w stanie określić, jakie czynniki mogą zwiększyć atrakcyjność oferowanych instrumentów.

Wycena instrumentów dłużnych jest istotna także dla celów rachunkowych oraz podatkowych. Dostarcza ona danych, które umożliwiają prawidłowe uwzględnienie instrumentów w księgach rachunkowych.

Proces wyceny instrumentów dłużnych z Ad-Value

W Ad-Value doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak istotna jest szybka i rzetelna wycena instrumentów dłużnych. Dlatego też nasz zespół stanowią eksperci z wieloletnim doświadczeniem, którzy są w stanie przygotować rzetelne wyceny tego typu papierów wartościowych i innych instrumentów.

Decydując się na współpracę z Ad-Value możesz liczyć na kompleksową usługę, która obejmuje cały proces wyceny – rozpoczynający się od zebrania danych i uzgodnienia celu wyceny poprzez wybór odpowiedniej metody wyceny, aż po przygotowanie szczegółowego raportu z uzasadnieniem.

W Ad-Value opracowaliśmy autorski model wyceny instrumentów dłużnych, który umożliwia rzetelne przygotowanie wyceny w krótkim czasie. Mamy wiedzę i doświadczenie, która pozwala na dokonanie precyzyjnej wyceny nawet skomplikowanych instrumentów hybrydowych, które charakteryzują się wysokim stopniem złożoności. Dzięki naszej ekspertyzie klient otrzymuje wartościowe wsparcie, niezbędne przy podejmowaniu decyzji biznesowych i zarządzaniu portfelem.

Podstawowe pojęcia związane z wycenami instrumentów dłużnych

Wycena instrumentów dłużnych to często skomplikowany proces wymagający poznania dokładnej struktury instrumentu. Decydując się na współpracę z Ad-Value nie musisz mieć takiej wiedzy. Warto jednak poznać przynajmniej podstawowe pojęcia związane z wycenami instrumentów dłużnych.

Dług publiczny i prywatny

Mówiąc o wycenie instrumentów dłużnych, jednym z podstawowych pojęć, które wymagają wyjaśnienia, jest sam dług. W najkrótszych słowach – jest to zobowiązanie finansowe jednej strony, wobec drugiej strony umowy. Dług może wynikać z różnych rodzajów umów, instrumentów finansowych, papierów wartościowych czy innych instrumentów dłużnych. Podmiot, który zaciąga dług, jednocześnie zobowiązuje się do spłaty kwoty w ustalonym czasie (wraz z ustalonymi odsetkami).

Dług może być publiczny lub prywatny. W przypadku długu publicznego mowa jest o wszelkiego rodzaju zobowiązaniach finansowych państwa – emitowanych w celu zasilenia Skarbu Państwa oraz realizowania polityki finansowej. Dług publiczny może powstawać wskutek emisji np. obligacji skarbowych czy innych papierów wartościowych.

Występuje także dług prywatny. Wówczas mowa jest o sytuacji, w której jedna strona pożycza drugiej środki finansowe. Warunki i termin spłaty, odsetki oraz inne zmienne, są dokładnie ustalone pomiędzy stronami umowy. Formy takiego długu mogą być różne – to zarówno kredyty czy pożyczki, jak również różnego rodzaju dłużne papiery wartościowe.

Instrumenty dłużne

Wycena instrumentów dłużnych dotyczy różnych papierów wartościowych, które są potwierdzeniem długu emitenta. Takie instrumenty to m.in. weksle czy obligacje. W przypadku, gdy instrument jest sprzedawany z dyskontem – czyli poniżej ceny nominalnej – o takim instrumencie mówi się, że jest instrumentem dyskontowym. Istnieją jeszcze instrumenty hybrydowe – w tej grupie znajdują się papiery wartościowe, które łączą w sobie cechy dłużne i kapitałowe – są to np. obligacje z opcją konwersji na akcje.

Stopa dyskontowa

Dla wyceny instrumentów dłużnych jednym z kluczowych pojęć jest stopa dyskontowa. Wyraża ona w formie procentowej stosunek wartości przyszłych przepływów pieniężnych w stosunku do wartości obecnej. Aby ją obliczyć, przelicza się wartość planowanych przepływów (czyli np. cenę nominalną obligacji powiększoną o planowane kupony) na aktualną wartość rynkową papieru wartościowego (czyli środki, jakimi dysponowałby inwestor w momencie np. sprzedaży obligacji). Im wyższa jest stopa dyskontowa – tym mniejsza jest aktualna wartość papieru wartościowego.

Wartość nominalna, wartość rynkowa, wartość bieżąca

W przypadku instrumentów dłużnych, ich wartość może być rozumiana na kilka sposobów. Wartość nominalna jest kwotą, jaką emitent instrumentu zobowiązuje się zapłacić w terminie wykupu. Może to być kwota na obligacji czy wekslu.

Instrument finansowy może jednak być sprzedany na rynku wtórnym – a cena, jaką można uzyskać na nią na rynku to właśnie wartość rynkowa. Wartość może być wyższa lub niższa od wartości nominalnej – ze względu na podaż i popyt instrumentów na rynku.

Z kolei wartość bieżąca jest to wartość instrumentu, która uwzględnia przepływy pieniężne pozostałe do terminu wykupu. Uwzględnia się w niej także stopę dyskontową dla danego instrumentu.

Wyceny instrumentów dłużnych to fundament dla prognozowania opłacalności danej transakcji związanej z instrumentami dłużnymi. Poznanie wartości bieżącej tego typu papierów wartościowych daje podstawę do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych.

Jednak trzeba pamiętać, że aby wycena była rzetelna, musi być przeprowadzona w oparciu o odpowiednie metody i z uwzględnieniem obowiązujących dobrych praktyk. W przypadku wielu typów instrumentów dłużnych bardzo istotne jest także dokładne poznanie struktury konkretnego instrumentu. Dlatego też taka wycena powinna być przeprowadzona przez zespół profesjonalistów zrzeszających ekspertów z różnych dziedzin. W Ad-Value możesz mieć pewność, że dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci szybką i rzetelną wycenę, która będzie prawdziwą wartością dodaną dla Twojego biznesu.